RAPORT ROCZNY 2016 Raport Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania