RAPORT ROCZNY 2015 Raport Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania