Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA STRONY WWW.ONESANO.PL

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych (dalej: Polityka) jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UEnL 119, s.1).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych jest ONESANO spółka akcyjna, z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031886 (zwanej dalej ONESANO S.A.) prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ministra Sprawiedliwości, adres poczty elektronicznej: sklep@skotansa.pl numer telefonu kontaktowego: +48 666 032 133 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci:
a) kontaktowania się ze Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://onesano.pl/
d) przekazywania informacji o działalności administratora danych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej.
3. Przekazane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby dane podane przez Klientów były starannie zabezpieczone, to jest administrator danych nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, nie sprzedaje danych podmiotom trzecim, ani nie użycza danych żadnym
podmiotom trzecim (za wyjątkiem wyraźnej zgody wyrażonej przez Klienta bądź na żądanie uprawnionych organów państwowych).
2. Każda osoba biorąca udział w procesie przetwarzania danych osobowych z ramienia ONESANO S.A. została pouczona oraz zobowiązana do przestrzegania tajemnicy ochrony danych osobowych. Administrator danych przestrzega oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby należycie zabezpieczyć przetwarzane przez niego dane osobowe Klientów.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi oraz przekazania wszelkich informacji o Administratorze danych.
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) zgody na przetwarzanie danych wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ONESANO S.A. ( art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
d) prawnych, uzasadnionych interesów ONESANO S.A. (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
3. Administrator danych osobowych przechowuje dane osobowe swoich klientów:,
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przekazywania innych informacji o działalności administratora danych – w ciągu jednego miesiąca od dnia cofnięcia zgody przez klienta,

EDYCJA LUB USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Przekazanie przez Klienta swoich danych osobowych Administratorowi danych osobowych jest niezbędne do przekazywania wszelkich innych informacji o działalności administratora danych.
4. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt mailowy na adres: info@skotansa.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

ONESANO S.A
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów

Onesano 2022. All rights reserved.