WZA 16.06.2014 Zmiany w Statucie SKOTAN S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki