RB 9_2022 Zatwierdzenie prospektu dotyczącego emisji akcji serii D Spółki przez KNF