RB 23_2019 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie