RB 21_2022 Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Spółki