RB 20_2022 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Skotan S.A.