RB 17_2022 Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki