RB 15_2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.