RB 14_2021 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem