RB 13_2022 _Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem