RB 11_2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.