RB 11_2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 22 czerwca 2018 r.