RAPORT ROCZNY 2020 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego