RAPORT ROCZNY 2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA