RAPORT ROCZNY 2018 Raport Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania