RAPORT ROCZNY 2018 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego