RAPORT ROCZNY 2017 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego