RAPORT ROCZNY 2016 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego