RAPORT ROCZNY 2014 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego