RAPORT ROCZNY 2013 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego